Předmět: Municipální a regionální finance

« Zpět
Název předmětu Municipální a regionální finance
Kód předmětu FIU/BPMRF
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Východiska municipálních a regionálních financí 2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu 3. Struktura municipálních a regionálních rozpočtů 4. Příjmy rozpočtů obcí 5. Důchodové daně 6. Svěřené daně a poplatky 7. Nedaňové příjmy municipálních a regionálních rozpočtů 8. Nenávratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů 9. Návratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů 10. Výdaje municipálních a regionálních rozpočtů 11. Majetek municipálních a regionálních rozpočtů 12. Zadlužení municipálních a regionálních rozpočtů 13. Praktická aplikace analýzy rozpočtu obce 1. Východiska municipálních a regionálních financí Specifika místních a regionálních financí, jejich postavení v systému veřejných financí. Předpoklady pro fungování, funkce a úkoly municipálních a regionálních rozpočtů v ČR. 2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu Fiskální centralizace. Fiskální decentralizace. Fiskální federalismus, vertikální a horizontální model. Orgány obcí a krajů, přenesená a samostatná působnost. Fiskální pozice obcí a krajů. 3. Struktura municipálních a regionálníc rozpočtů Velikost a struktura, vazby mezi municipálním, regionálním a státním rozpočtem. Rozpočtová pravidla. Rozpočtové provizorium územních rozpočtů. 4. Příjmy rozpočtů obcí Třídění příjmů. Rozpočtové určení daní, jeho vývoj a dopad do místních rozpočtů. Sdílené daně. Daňové příjmy obcí a jejich vývoj. Možnosti obcí ovlivňovat objem a strukturu příjmů rozpočtů. Postavení obcí v ČR při správě a výběru daní. 5. Důchodové daně Pozice a význam důchodových daní v rozpočtech obcí a krajů. Rozdíly v daňovém výnosu. Míra daňové pravomoci obcí, principy transferu daňového výnosu do rozpočtů. 6. Svěřené daně a poplatky Daň z nemovitosti. Význam daně z nemovitosti pro obec. Vliv obce na daňový výnos z daně z nemovitosti. Druhy a konstrukce místních poplatků, vývoj jejich výnosu v rozpočtech obcí. Pravomoci obcí ovlivňovat výši místních poplatků. Význam místních poplatků pro rozpočet obce. Transformace místních poplatků do soustavy obecních daní v ČR. Postavení správních poplatků v rozpočtech obcí. 7. Nedaňové příjmy municipálních a regionálních rozpočtů Vlastní a ostatní nedaňové příjmy obcí a krajů a jejich vývoj. Uživatelské poplatky, příjmy z majetku, z cenných papírů, z podnikání. Příjmy ze sdružování prostředků. Srovnání výnosů daňových a nedaňových příjmů. 8. Nenávratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů Struktura a vývoj peněžních transferů ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí v ČR, druhy dotací. Dotace ze státních mimorozpočtových fondů. Dotační vztahy mezi rozpočtem kraje a rozpočtem obce. 9. Návratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů Úvěry. Emise komunálních obligací. Dotace. Význam dotací pro územní rozpočty. Zadluženost obcí. Možnosti řešení zadluženosti. SIMU- soustava informativních a monitorujících ukazatelů obce. Vývoj zadluženosti obcí v ČR. Únosné zadlužení obce. 10. Výdaje municipálních a regionálních rozpočtů Objem a struktura výdajů, faktory ovlivňující vývoj výdajů. Možné způsoby zabezpečování veřejných statků a jejich dopad do rozpočtu obce a kraje. 11. Majetek municipálních a regionálních rozpočtů Hospodaření s majetkem obce a kraje, finanční dopady do rozpočtu. Vklady majetku do obchodních společností, vlastních neziskových organizací. Míra rizikovosti podnikání a finanční dopady do rozpočtu. 12. Zadlužení municipálních a regionálních rozpočtů Hospodaření a zadlužení územních rozpočtů. Regulace zadlužení - monitoring zadlužení. iRating. 13. Praktická aplikace analýzy rozpočtu obce Případová studie zaměřená na analýzu příjmové a výdajové stránky rozpočtu zvolené obce. Výpočet fiskální pozice, finanční a daňové autonomie, vertikální fiskální nerovnováhy a ukazatelů SIMU.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)..
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům.
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
 • Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění.
 • ZÁKONY - vše v platném znění:.
 • FARVACQUE-VITKOVIC, C.D., KOPANYI , M. Municipal Finance: A Handbook for Local Governments.. World Bank, 2013. ISBN 978-0-8213-9830-2.
 • JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 80-7357-355-3.
 • PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4.
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9.
 • Szarowská, I. Municipální a regionální finance. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-026-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází