Předmět: Mezinárodní finance

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní finance
Kód předmětu FIU/BPMEZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZKORUPOVÁ Zuzana, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Podstata mezinárodních financí 2. Platební bilance 3. Devizový trh 4. Základní operace na devizovém trhu 5. Devizový kurz 6. Determinace devizového kurzu 7. Měnové deriváty 8. Mezinárodní pohyb kapitálu 9. Zahraniční investice v podmínkách České republiky 1. Podstata mezinárodních financí Historický přehled vývoje mezinárodních financí. Struktura, základní prvky mezinárodního finančního systému. Mikroekonomické a makroekonomické pojetí mezinárodních financí. 2. Platební bilance, horizontální a vertikální struktura Devizová inkasa a devizové platby. Vertikální struktura platební bilance, kredit debet, saldo. Horizontální struktura platební bilance, klíčové účty platební bilance. 3. Dílčí a kumulativní salda platební bilance Dílčí salda platební bilance. Kumulativní salda platební bilance, ekonomická analýza sald platební bilance. Příklady účtování a sestavení zjednodušené verze platební bilance. Platební bilance ČR a dalších relevantních zemí. 4. Devizový trh Charakteristika devizového trhu, subjekty, způsoby a metody obchodování, nejdůležitější světová finanční centra. Českého a mezinárodní devizový trh. 5. Základní operace na devizovém trhu Arbitráž a spekulace na devizových trzích a prodej na krátko. Přímé termínové transakce, krytá úroková parita, zajištování proti kurzovému riziku. 6. Devizový kurz Objasnění devizového kurzu a jeho kótování, výpočet křížových devizových kurzů. Nominální, reálný, bilaterální a efektivní devizový kurz. 7. Jednoduchý model determinace devizového kurzu Nabídka deviz a poptávka po devizách, devizový kurz jako výsledek střetávání nabídky a poptávky. Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po zahraničních měnách. 8. Determinace devizového kurzu v krátkém období Krátkodobé úrokové sazby jako determinanty krátkodobého vývoje devizových kurzů. Očekávaný budoucí devizový kurz a nekrytá úroková parita. Nekrytá úroková arbitráž. 9. Determinace devizového kurzu v dlouhém období Teorie parity kupní síly, její výchozí předpoklady a hlavní varianty. Zákon jedné ceny, absolutní verze, relativní verze, zevšeobecněná verze. Nedostatky parity kupní síly, Balassa-Samuelsonův efekt. 10. Měnové futures Princip měnových derivátů, způsob kótování a obchodování s měnovými futures, mechanismus denního vyrovnávání zisků a ztrát. Princip zajišťování se přes měnové futures a možnosti spekulace. 11. Měnové opce a swapy Měnové opce, jejich klasifikace a základní opční terminologie. Způsoby obchodování a využití pro zajištění kurzového rizika. Měnově swapy, jejich klasifikace a způsoby obchodování. Dosavadní vývoj ve využívání derivátů v ČR. 12. Mezinárodní pohyb kapitálu Typologie mezinárodních investic, formy a finanční zdroje realizace přímých zahraničních investic. Faktory motivující investice a rizika spojená s investicemi. Rozhodovací proces o přímé zahraniční investici z pohledu managementu. 13. Zahraniční investice v podmínkách České republiky Přístup vlády hostitelské země k zahraničním investorům, speciální pobídky. Národohospodářský efekt investic. Vývoj přílivu přímých zahraničních investic do ČR a ostatních tranzitivních ekonomik.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 95 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • . Časopisecké články z odborných a vědeckých časopisů dle doporučení vedoucích seminářů..
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 3.vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 80-7261-170-4.
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance (12th ed.). New York: Pearson, 2010. ISBN 978-0-1361-2156-5.
 • JANKOVSKÁ, A. a kol. Medzinárodné financie. Bratislava: IURA Edition, 2003. ISBN 80-89047-56-4.
 • LEVI, M. International Finance. The Markets and Financial Management of Multinational Business. New York etc.: McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-07-037687-5.
 • PILBEAM, K. International Finance. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 1-4039-4837-2.
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 3 Zimní