Předmět: Mezinárodní účetnictví

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní účetnictví
Kód předmětu FIU/BPMEU
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví 2. Regulace účetnictví 3. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I. 4. Historické etapy procesu harmonizace II. 5. Historické etapy procesu harmonizace III. 6. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb 7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 8. Koncepční rámec podle US GAAP 9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS 10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha 11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS -Výsledovka 12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS 13. IAS/IFRS a problematika specifik malých a středních firem 1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví Charakteristika odlišnosti národních úprav účetnictví a výkaznictví, způsoby regulace účetnictví. Vazby mezi účetnictvím, právním systémem a způsobem financování účetních jednotek. 2. Regulace účetnictví Regulace účetnictví, základní typy regulace. Charakteristika způsob řízení účetnictví definované právními, ekonomickými, politickými i profesními podmínkami. 3. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb Klasifikaci účetního výkaznictví podle regulačních systémů účetnictví nebo praktických přístupů používaných v účetnictví. Charakteristika makroekonomického a mikroekonomického konceptu. 4. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I. Harmonizace a standardizace celosvětového finančního účetnictví. Tři směry přibližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí. 5. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví II. Základní charakteristika Amerických účetních standardů (US GAAP). Jednotlivé kroky tvorby standardů a struktura standardů GAAP. 6. Historické etapy procesu harmonizace III. Význam Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Nové strategie harmonizace účetnictví. Implementace IAS/IFRS do národních účetních legislativ. 7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Postup tvorby nebo úpravy jednotlivých standardů, které se vztahují na zveřejňovanou účetní závěrku veškerých jednotek, které vyvíjejí obchodní, průmyslové a finanční činnosti. 8. Koncepční rámec podle US GAAP Základní charakteristika Koncepčního rámce podle US GAAP. Tvorba Koncepčního rámce podle US GAAP. Definice cílů, které Koncepční rámec stanoví. 9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS Charakteristika Koncepčního rámce podle Mezinárodních účetních standardů, základní předpoklady, ze kterých vychází text standardů. Definice cílů účetní závěrky, kvalitativních charakteristik účetní závěrky, obsahu, způsobu rozeznání a oceňování základních prvků účetní závěrky podle Koncepčního rámce IAS/IFRS. 10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha Základní charakteristika finančního výkazu - rozvahy sestavovaného podle US GAAP a IAS/IFRS. Definice základních prvků rozvahy podle IAS/IFRS i podle US GAAP. 11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Výsledovka Charakteristika finančního výkazu Výsledovka sestaveného podle požadavků IAS/IFRS a GAAP. Definice základních položek výsledovky v koncepčních rámcích a v následných standardech. 12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS Definice dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv představujících významný zdroj ekonomického prospěchu, které slouží činnosti podniku po dobu překračující jedno účetní období a k jejich spotřebě dochází postupným zapojováním do aktivit podnikatelského subjektu. 13. IAS/IFRS a problematika specifik malých a středních firem Základní charakteristika malých a středních podniků SME (Small and Medium-sized Entities). Rostoucí význam SME vyžaduje řešení problémů spojených s existencí 27 odlišných účetních a daňových systémů. Význam vývoje souboru účetních pravidel, metodických postupů (standardů) včetně koncepčního rámce, odpovídajících potřebám SME.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 79 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisy: Ekonom, Účetnictví, Účetnictví v praxi.
 • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění.
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011.
 • BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-366-9.
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-251-1950-1.
 • HÝBLOVÁ, H. Harmonizace účetnictví. Zlín: UTB, 2004. ISBN 80-7318-202-5.
 • IASB. Progress Report. http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-convergence/Convergence-with-US-GAAP/Documents/r_120420d.pdf.
 • JÍLEK,J.,SVOBODOVÁ,J. Účetnictví podle IFRS 2011 v příkladech. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3427-9.
 • KIESO, D., WEYGANDT, J., WARFIELD, T. Intermediate Accounting. 14th ed.. New Jersey (USA): Wiley., 2011. ISBN 978-0-470-58723-2.
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • MLÁDEK,R. Postupy účtování podle IFRS. Praha, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4.
 • ŽÁROVÁ, M. Regulace evropského účetnictví. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1046-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 3 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 3 Letní