Předmět: Finanční účetnictví II.

« Zpět
Název předmětu Finanční účetnictví II.
Kód předmětu FIU/BPFUB
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KIRSCHNEROVÁ Pavlína, Ing.
Obsah předmětu
1. Daně v účetnictví - 1. část 2. Daně v účetnictví - 2. část 3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví 4. Přechodné účty aktiv a pasiv 5. Leasing v účetnictví 6. Základní kapitál a jeho změny 7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví 8. Účetní uzávěrkové operace 9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu 10. Základy auditu a výroční zpráva 11. Mezinárodní harmonizace účetnictví 12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky 13. Případová studie 1. Daně v účetnictví - 1. část Charakteristika přímých daní, zachycení daní z příjmů fyzických a právnických osob v účetnictví podnikatele, členění majetkových daní a jejich účtování. 2. Daně v účetnictví - 2. část Charakteristika daně z přidané hodnoty, osoby, jež mají povinnost registrovat se jako plátci této daně, daňový závazek či nadměrný odpočet u DPH, charakteristika a účtování spotřebních daní, zúčtování nepřímých daní při tuzemských obchodních operacích a při dovozu. 3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví Základní charakteristika poplatků, jejich členění a zobrazení v účetnictví, definování dotací a jejich rozdělení do skupin podle příslušných hledisek, podstata kurzových rozdílů, kurzové zisky a ztráty, způsob jejich účtování. 4. Přechodné účty aktiv a pasiv Význam a podstata časového rozlišení, druhy účtů, způsob účtování. Dohadné účty aktivní a pasivní, význam a způsob používání. 5. Leasing v účetnictví Charakteristika leasingu a vymezení základních pojmů (akontace, leasingová cena a splátka), operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele. 6. Základní kapitál a jeho změny Základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků. 7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví Fondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, přijaté zálohy, směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky, rezervy), účet individuálního podnikatele. 8. Účetní uzávěrkové operace Vymezení základních uzávěrkových operací, povinnosti k rozvahovému dni, předpoklady současného účetnictví, výpočet a zúčtování daně z příjmů, uzavření účetních knih, zajištění bilanční kontinuity. 9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu Charakteristika účetní závěrky a její druhy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. 10. Základy auditu a výroční zpráva Podstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění. 11. Mezinárodní harmonizace účetnictví Význam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví (Direktivy Rady Evropského společenství, Všeobecně uznávané účetní zásady, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). 12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky Podstata, obsah a cíle konsolidace, jejich vyjádření v účetních výkazech, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace. 13. Případová studie Případová studie týkající se přímých a nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových rozdílů, časového rozlišení a dohadných položek, leasingu, vlastních a cizích zdrojů v účetnictví podnikatelského subjektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 8 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů..
 • BLECHOVÁ, B. Finanční účetnictví II. Studijní opora.. Karviná SU OPF, 2016.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7263-994-6.
 • SLÁDKOVÁ, E., STROUHAL, J. Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Institut Certifikace Účetních, a.s.. PRAHA, 2016. ISBN 978-80-8798-508-3.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (14) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (13) Sociální vědy 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (12) Sociální vědy 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Podnikání (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví (16) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (16) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (16) Sociální vědy 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní