Předmět: Finanční účetnictví I.

« Zpět
Název předmětu Finanční účetnictví I.
Kód předmětu FIU/BPFUA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • ŠORFOVÁ Milena, Ing.
 • ŠELIGOVÁ Markéta, Ing.
Obsah předmětu
1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úprava 2. Vedení účetnictví a účetní záznamy 3. Metodologické prvky účetnictví - 1. část 4. Metodologické prvky účetnictví - 2. část 5. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu 6. Dlouhodobý majetek - 1. část 7. Dlouhodobý majetek - 2. část 8. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictví 9. Finanční účty 10. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictví 11. Směnky v účetnictví 12. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 13. Případová studie 1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úprava Význam účetnictví v praxi podnikatelů, právní rámec účetnictví, Směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, vymezení účetní jednotky a účetního období, základní principy a zásady, rozsah a sankce při vedení účetnictví. 2. Vedení účetnictví a účetní záznamy Povinnosti, principy a zásady vedení účetnictví, rozsah, sankce, účetní záznamy. 3. Metodologické prvky účetnictví - 1. část Bilanční princip, podvojnost účetních zápisů a souvztažnost účtů, oceňování majetku, inventarizace. 4. Metodologické prvky účetnictví - 2. část Účetní dokumentace - účetní doklady, účetní knihy; účet a soustava účtů. 5. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu Otevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, náklady, výnosy, operace výsledkového typu, zjištění výsledku hospodaření, uzavření rozvahových účtů, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze. 6. Dlouhodobý majetek - 1. část Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování v průběhu účetního období a k rozvahovému dni, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku. 7. Dlouhodobý majetek - 2. část Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (morální a fyzické), odpisy a oprávky, účetní a daňové odpisy. Vyřazení dlouhodobého majetku. 8. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictví Charakteristika a klasifikace zásob, oceňování zásob při jejich pořízení a vyskladnění, způsoby účtování zásob, zálohy na pořízení zásob, inventarizace zásob a zúčtování inventarizačních rozdílů. 9. Finanční účty Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (hotovost v pokladně, bezhotovostní převody na běžných účtech, ceniny), rozdíly zjištěné v rámci inventarizace, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, krátkodobé cenné papíry a jejich zachycení v účetnictví. 10. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictví Charakteristika zúčtovacích vztahů, pohledávky a závazky z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace. 11. Směnky v účetnictví Charakteristika směnky jako platebního prostředku, základní druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek. 12. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Hrubá mzda, pojistné hrazené na zdravotní a sociální pojištění, nemocenské dávky, zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy a čistá mzda, závazky zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazené z nákladů, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci. 13. Případová studie Případová studie týkající se dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků z obchodního styku, směnek, pohledávek a závazků vůči zaměstnancům v účetnictví podnikatelského subjektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 18 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BARTECZKOVÁ, I. Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-191-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví podnikatelských subjektů. Karviná: SU OPF, 2001. ISBN 80-7248-112-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2011 . Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-904256-2-0.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Accounting (for the full-time students). Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-741-7.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (13) Sociální vědy 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (14) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (12) Sociální vědy 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví (16) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (16) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Podnikání (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (16) Sociální vědy 1 Letní