Předmět: Finance neziskového sektoru

« Zpět
Název předmětu Finance neziskového sektoru
Kód předmětu FIU/BPFNS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika neziskového sektoru 2. Historie vzniku neziskového sektoru 3. Nadace a nadační fondy 4. Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO) 5. Fundraising 6. Dobrovolnictví 7. Účetní aspekty NNO 8. Daně NNO 9. Veřejné zdroje financování a zdroje z fondů Evropské unie 10. Samofinancování 11. Společenská odpovědnost 1. Charakteristika neziskového sektoru Rozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem, mezi veřejným a soukromým sektorem. Typy nestátních neziskových organizací dle poskytovaných služeb, dle platné české legislativy. 2. Historie vzniku neziskového sektoru Prvopočátky utváření občanské společnosti. Příklad římského práva, Francie. Vývoj neziskových organizací na území České republiky před rokem 1989 a po tomto roce až do současnosti. 3. Nadace a nadační fondy Vznik, činnost, účel, organizační struktura, fungování nadací a nadačních fondů. Nadační investiční fond. Příklady nadací a nadačních fondů, struktura nadačních darů a příspěvků. 4. Finanční řízení nestátních neziskových organizací (NNO) Činnosti spadající do finančního řízení NNO, různé pohledy na finanční řízení NNO, finanční plánování, organizování, rozpočtování, investování v NNO. 5. Fundraising Základní pojmy. Osoba fundraisera. Fundraising jako součást strategie NNO. Variabilita potřeby fundraisingu vzhledem k vývojovým fázím organizace. Metody a způsoby fundraisingu. 6. Fundraising Fundraisingový plán. Metody využívané při tvorbě fundraisingového plánu: SWOT analýza, finanční analýza - analýza pěti partnerů, Bostonská matice, STEEP analýza. 7. Dobrovolnictví Definice dobrovolnické práce dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění a o změně některých zákonů. Nepřímý zdroj financování pro NNO. Práce s dobrovolníky. Podmínky jejich práce. Výhody a nevýhody, úskalí. 8. Účetní aspekty NNO Účetní osnova, účetní směrnice, účetnictví ve zjednodušené podobě. Členění nákladů a výnosů pro daňové účely. 9. Daně NNO Daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob. Daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí. DPH, silniční daně. Předmět daně, splatnost, sazba daně. 10. Veřejné zdroje financování a zdroje z fondů Evropské unie Poskytovatelé dotací a grantů. Výhody nevýhody vázaných financí. Podmínky získání. Náležitosti projektů. Psaní žádostí. Objem poskytovaných prostředků. Podporované oblasti. Grantové agentury a jejich činnost. 11. Samofinancování Druhy samofinancování. Podmínky podnikatelských aktivit NNO. Připravenost organizace. 12. Samofinancování Podnikatelský záměr. Studie proveditelnosti. Analýza bodu zvratu. 13. Společenská odpovědnost Filantropie, firemní filantropie, altruismus, Maslowova pyramida. Spolupráce ziskového a neziskového sektoru. Top Filantrop.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Příslušné zákony vztahující se k nestátnímu neziskovému sektoru.
 • ADAMEC, J., DRAHOTSKÝ, D., FROLÍK, P. Kodex bezpečného investování. Praha: Fórum dárců, o.s., 2006.
 • AMERICA, R. F. Philanthropy and EconomicDevelopment: Contributi-ons in Economics and Economic History Series. Westport, 1995. ISBN 0-313-28809-7.
 • ASONGU, J. J. Strategic Corporate Social Responsibility in Practice. Lawrenceville, 2007. ISBN 978-0-9797976-0-6.
 • BARTOŠOVÁ, Z. Průvodce firemní filantropií. Praha, 2005. ISBN 80-902965-5-6.
 • BRAY, I. Effective Fundraising for Nonprofits.. California: Delta Printing Solutions, 2010.
 • CARROLL, A. B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. 1991.
 • CROWTHER, D. and G. ARAS. Corporate social responsibility.
 • DALECLÍ, K., HOLEČEK, P. Investování a finanční management neziskových organizací. Praha : Fórum dárců, 2007.
 • DOLEŽALOVÁ, A. Ekonomie, filantropie, altruismus. Úvod do studia. 1. vyd.. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1471-0.
 • DVOŘÁK , T. Nadace a nadační fondy. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-292-1.
 • FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha : AGNES, 2001.
 • FRIČ, P. Activities and Needs of Non - Profit Organizations in the Czech Republic. Praha, 1999. ISBN 80-902284-3-7.
 • GEMI. Guide to Successful Corporate-NGO Partnerships. 2008.
 • HALTOFOVÁ, P. Finance neziskového sektoru. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-726-4.
 • HUMMEL, J. M. Starting and Running a Nonprofit Organization. London, 2004. ISBN 0-8166-2777-0.
 • HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S.,ŘEŽUCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. ISBN 80-239-5262-5.
 • KOČÍ, P., KABELOVÁ, K., AUJEZDSKÝ, J., LERCHOVÁ, S., NÁHLOVSKÁ, J. Nevýdělečné organizace 2009. Praha : ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-415-4.
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9.
 • LEDVINOVÁ, J. Money, Money, Everywhere. 1997.
 • MÜLLER, J. Kapitalizace českých nadací. Praha : Fórum dárců, 2002.
 • Neziskovky.cz. Časopisecké články z: časopisu Svět neziskovek, aktuality a zprávy z webových stránek: http://www.e-cvns.cz, www.neziskovky.cz.
 • NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). 1. vyd.. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0792-7.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení.. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6.
 • RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-538-2.
 • SALAMON, L.M., ANHEIER, H.K. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National analysis.. Baltimore, 1997. ISBN 07190049024.
 • ŠKARABELOVÁ, S. A KOL. Když se řekne nezisková organizace.. Brno: ESF MU, 2002. ISBN 80-210-3031-3.
 • ŠKARABELOVÁ, S. Marketing ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (13) Sociální vědy 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (12) Sociální vědy 3 Zimní