Předmět: Finanční trhy

« Zpět
Název předmětu Finanční trhy
Kód předmětu FIU/BPFIT
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Finanční trhy a subjekty finančních trhů 2. Organizace a struktura finančních trhů 3. Oceňování finančních aktiv a úrokové sazby 4. Teorie portfolia a oceňování aktiv 5. Peněžní trh 6. Oceňování nástrojů peněžního trhu 7. Trh dluhopisů 8. Oceňování dluhopisů 9. Akciový trh 10. Akciové analýzy 11. Trhy derivátů 12. Burzy cenných papírů 13. Mimoburzovní trhy cenných papírů 1. Finanční trhy a subjekty finančních trhů Úvod do problematiky finančních trhů, historický vývoj a geneze trhu cenných papírů, členění finančních trhů dle základních kritérií, alokace úspor domácnostmi a faktory, které na ni mají vliv. 2. Organizace a struktura finančních trhů Členění trhu cenných papírů, stručná charakteristika akciových investičních instrumentů, dluhových finančních instrumentů, instrumentů peněžního trhu. 3. Oceňování finančních aktiv a úrokové sazby Investiční rozhodování, oceňování vybraných finančních instrumentů, úrokové sazby dluhopisů, determinanty jejich vývoje a základní vztahy. 4. Teorie portfolia a oceňování aktiv Teorie portfolia, diverzifikace rizika, korelační analýza, oceňování kapitálových aktiv, ilustrativní případová studie. 5. Peněžní trh Segmenty peněžního trhu, úrokové sazby peněžního trhu, mezibankovní úrokové sazby a úrokové sazby centrální banky, jejich charakteristiky a užití, vybrané peněžní teorie. 6. Oceňování nástrojů peněžního trhu Krátkodobé finanční instrumenty, jejich ocenění, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční papíry, vzorové řešené příklady jejich ocenění. 7. Trh dluhopisů Členění dluhopisů, základní náležitosti emise dluhopisů, hodnota dluhopisu, faktory mající vliv na tržní cenu dluhopisů. 8. Oceňování dluhopisů Výnos dluhopisu, nominální, aproximační výnos, durace, konvexita, vzorové řešené příklady, rating a jeho role na trhu cenných papírů. 9. Akciový trh Členění akcií, akciová emise, postup při vydávání cenných papírů a umístění na trhu, emisní obchody, transakce s akciemi. 10. Akciové analýzy Fundamentální analýza, dlouhodobá, krátkodobá kauzalita a lineární model v ekonometrii, technická analýza, vzorové ilustrativní příklady, psychologická analýza. 11. Trhy derivátů Úvod do problematiky finančních derivátů, financial futures, forwardy, opce, swapy, základní charakteristiky a odlišnosti, pozice na trhu derivátů. 12. Burzy cenných papírů Členění burz cenných papírů, burzovní systémy, Burza cenných papírů Praha, přehled vybraných významných světových burz. 13. Mimoburzovní trhy cenných papírů Důvody významného postavení mimoburzovních trhů cenných papírů, mimoburzovní trh v České republice, problémy sekundárních trhů v ČR.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Ostatní studijní zátěž - 95 hodin za semestr
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Ekonom, Fondshop, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů.
 • Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění.
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění.
 • DVOŘÁK, P. Deriváty - 2. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1435-2.
 • HEFFERNAN, S.A. Modern banking. 2005. ISBN 0-470-09500-8.
 • HERYÁN, T., D. STAVÁREK. ). Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners' Interest Margin. 2012.
 • HERYÁN, T., D. STAVÁREK. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. 2011.
 • HERYÁN, T. Finanční trhy. OPF SU, Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-022-1.
 • HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Day of the week effect in the European emerging stock markets: Recent evidence from the financial crisis period.. Scientific Papers of the University of Pardubice, 2011. ISBN 1211-555X.
 • JÍLEK, J. Akciové trhy a invstování. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2963-3.
 • MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5.
 • NOVOTNÝ, J. and J. KUNERT. Central banking in the Czech lands. 2008. ISBN 978-80-87-22507-3.
 • SHILLER, R.J. Investiční horečka - iracionální chování na kapitálových trzích. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2482-9.
 • STAVÁREK, D. and T. HERYÁN. Day of the Week Effect in Central European Stock Markets. 2012. ISBN 1212-3609.
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3486-6.
 • VESELÁ, J. Analýza trhu cenných papírů, II. díl. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. ISBN 80-245-0506-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Zimní