Předmět: Finance podniku

« Zpět
Název předmětu Finance podniku
Kód předmětu FIU/BPFIP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • RŮČKOVÁ Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • KLEPKOVÁ VODOVÁ Pavla, doc. Ing. Ph.D.
 • PŘEČKOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika podnikových financí 2. Alternativní teorie firmy 3. Zastupitelský konflikt 4. Zdroje financování podniku 5. Dividendová politika 6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice 7. Speciální formy hotovostních toků 8. Metody hodnocení investic 9. Riziko individuální investice 10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv 11. Kapitálová struktura 12. Řízení aktiv 13. Mikroekonomická integrace 1. Charakteristika podnikových financí Vývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Vznik a vývoj korporací. Podnikové finance a finanční řízení. Pojetí podnikových financí v tržní ekonomice. 2. Alternativní teorie firmy Cíl firmy. Manažerské teorie firmy - jednoduchý manažerský model, model úplných nákladů, Baumolův model, Williamsonův model, Marristův model. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy. 3. Zastupitelský konflikt Typy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy. Asymetrie informací. Modely řízení akciové společnosti - angloamerický model, kontinentálně-evropský model. 4. Zdroje financování podniku Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Možnosti financování potřeb podniků v praxi. Majetkové kontra dlužnické cenné papíry. 5. Dividendová politika Druhy dividend. Definice dividendy. Členění dividend - podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny, podle podoby dividendy, podle intervalu vyplácení. Výplatní dividendová procedura v České republice a ve světě. Zpětný odkup jako alternativa k dividendové politice. 6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice Definice investice. Pojem alternativní náklady. Práce s časovou hodnotou peněz. Jednoduchá současná a budoucí hodnota. Další formy úročení 7. Speciální formy hotovostních toků Současná a budoucí hodnota proudu hotovostní toků. Speciální formy hotovostních toků: anuity a perpetuity. 8. Metody hodnocení investic Hlediska hodnocení. Výnos, riziko, likvidita. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda indexu rentability. Metoda doby splatnosti. Metoda průměrné výnosnosti k účetní hodnotě. Výhody a nevýhody jednotlivých metod. Možnosti použití metod při hodnocení nezávislých a vzájemně se vylučujících projektů. 9. Riziko individuální investice Riziko jako nedílná součást reálné ekonomiky. Riziko kontra nejistota. Způsoby určení pravděpodobnosti. Riziko individuálního aktiva. 10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv. Jedinečné a tržní riziko. Význam korelačního koeficientu při hodnocení investic. 11. Kapitálová struktura Význam snahy o nalezení optimální kapitálové struktury. Teoretická východiska. Náklady kapitálu. Náklady spojené s vlastním kapitálem a s cizími zdroji. Definice a podstata finanční páky. Vznik finančního rizika. 12. Řízení aktiv Pojmy pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Podstata krátkodobé finanční politiky. 13. Mikroekonomická integrace Podstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních procesů v právním řádu České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • BLOCK, SB, GEOFFREY, GA . Foundations of Financial Management.. Boston: McGraw-Hill,, 2005. ISBN 0-07-284229-6.
 • BURKLEY, A., ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J.F. Corporate Finance Europe. Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1.
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
 • MADURA, J. International Corporate Finance. New York: Thompson South-Western, 2005. ISBN 0-32-432382-4.
 • MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance). Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0390-5.
 • MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8.
 • MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: EUPRES, 2004. ISBN 80-867-20-0.
 • ROSS, S.R, WESTERFIELD, R.W, JORDAN, B.D . Fundamentals of Corporate Finance 7th Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. ISBN 0-07-319262-7.
 • ROUBÍČKOVÁ, M. Finance podniku. OPF SLU Karviná, 2012. ISBN 978-80-7510-023-8.
 • RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4.
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Podnikání (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví (16) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Zimní