Předmět: Finance

« Zpět
Název předmětu Finance
Kód předmětu FIU/BPFIN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • RŮČKOVÁ Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • KLEPKOVÁ VODOVÁ Pavla, doc. Ing. Ph.D.
 • PŘEČKOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
 • SZKORUPOVÁ Zuzana, Ing. Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
 • TOMANOVÁ Lucie, Ing.
 • LIGOCKÁ Marie, Ing.
Obsah předmětu
1. Finanční systém 2. Peníze a peněžní teorie 3. Měnová politika 4. Struktura úrokových sazeb 5. Úrokové sazby v bankovní praxi 6. Klasifikace finančních dokumentů 7. Vlastnické cenné papíry 8. Dlužnické cenné papíry 9. Klasifikace finančních trhů 10. Burza a mimoburzovní trhy 11. Finanční instituce a finanční služby 12. Depozitní finanční instituce 13. Nedepozitní finanční instituce 1. Finanční systém Finanční systém, jeho typy a prvky, úspory a investice, funkce finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém. 2. Peníze a peněžní teorie Pojetí, význam, funkce, druhy a formy peněz. Vymezení peněz a peněžní zásoby. Peněžní teorie, peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku. 3. Měnová politika Podstata, cíl, nástroje a typy měnové politiky Historický vývoj pojetí měnové politiky. Centrální banka a její nezávislost. Cílování inflace ve světě a v České republice. 4. Struktura úrokových sazeb Reálná, nominální, bezriziková úroková sazba. Časová struktura úrokových sazeb, výnosová křivka. Časová hodnota peněz, výnos do doby splatnosti. 5. Úrokové sazby v bankovní praxi Úrokové sazby na mezibankovním peněžním trhu, sazby centrální banky, sazby komerčních bank. Úrokové sazby a ceny finančních dokumentů. 6. Klasifikace finančních dokumentů Charakteristika cenných papírů podle různých klasifikačních kritérií. Zákon o cenných papírech. 7. Vlastnické cenné papíry Akcie, typy akcií, operace s akciemi. Akcionářská páva, výnosy a riziko plynoucí z držby akcií. Emise akcií. Další vlastnické cenné papíry. 8. Dlužnické cenné papíry Typologie obligací podle různých kritérií. Státní pokladniční poukázky, obchodní papíry, směnky, depozitní certifikáty. Emise dluhopisů. 9. Klasifikace finančních trhů Primární a sekundární trh, peněžní a kapitálové trhy, burzy a OTC trhy. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů, určení cen na finančních trzích. 10. Burza a mimoburzovní trhy Mechanismus obchodování, kurz cenných papírů, ukazatele vývoje cen. Kotace cen, kurzovní lístek. Regulace a dohled. Technická a fundamentální analýza. 11. Finanční instituce a finanční služby Hlavní účastníci finančního trhu, přímé a nepřímé financování, transakční náklady a náklady informační. Typologie institucí, změny ve struktuře finančních institucí. 12. Depozitní finanční instituce Banky a jejich funkce. Bilance a hospodaření, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, stavební spořitelny, družstevní záložny a investiční banky. 13. Nedepozitní finanční instituce Pojišťovny, životní a neživotní pojištění, Kolektivní investování, podílové fondy, investiční společnosti a investiční fondy. Penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 37 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • . Časopisecké články z odborných a vědeckých časopisů dle doporučení vedoucích seminářů..
 • BEŇOVÁ, E. a kol. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 80-8078-031-5.
 • BESLEY, S., BRIGHAM, E.F. Principles of Finance. Marson, OH: South-Western, 2009. ISBN 978-0-324-65588-9.
 • EAKINS, S.G. Finance. Investments, Institutions, and Management. Boston etc.: Addison Wesley, 2002. ISBN 0-201-72166-X.
 • POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-305-1.
 • POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.
 • REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Managenent Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (13) Sociální vědy 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (14) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (12) Sociální vědy 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 1 Letní