Předmět: Finanční analýza

« Zpět
Název předmětu Finanční analýza
Kód předmětu FIU/BPFAN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • RŮČKOVÁ Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Finanční analýza 2. Nástroje finanční analýzy 3. Informační zdroje finanční analýzy 4. Cash flow - I. 5. Cash flow - II. 6. Analýza rentability 7. Další ukazatelé poměrové analýzy 8. Hodnocení a srovnávání ukazatelů 9. Souhrnné indexy hodnocení 10. Bankrotní modely 11. Případová studie - I. 12. Případová studie - II. 13. Případová studie - III. 1. Finanční analýza Hodnocení finanční situace firmy. Finanční informace o podniku. Postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy. 2. Nástroje finanční analýzy Finančně účetní informace. Metodika finanční analýzy. Finanční výkazy. Horizontální a vertikální analýza rozvahy - hodnocení jednotlivých rozvahových položek. 3. Informační zdroje finanční analýzy Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Hodnocení vlivu změn jednotlivých položek finančních výkazů na další metody finanční analýzy. 4. Cash flow - I. Charakteristika cash flow, cash flow ve vztahu k rozpočtování příjmů a výdajů, cash flow při hodnocení investičního záměru. 5. Cash flow - II. Horizontální analýza výkazu cash flow a jeho vztah k dalším metodám finanční analýzy. 6. Analýza rentability Konstrukce poměrových ukazatelů rentability . Jejich postavení v rámci hodnocení finanční situace firmy. Hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability a jejich návaznost na analýzu rizika 7. Další ukazatele poměrové analýzy Ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich praktická aplikace. Vliv těchto poměrových ukazatelů na řízení finanční situace firmy, jejich vzájemná provázanost a provázanost s poměrovými ukazateli rentability, zejména při interperetaci napočítaných hodnot. 8. Hodnocení a srovnání jednotlivých ukazatelů Srovnání ukazatelů v čase, s obdobnými firmami, s údaji za odvětví, s plánem, s expertními odhady. Využití různých metod hodnocení vypočítaných ukazatelů. 9. Souhrnné indexy hodnocení Indexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví firmy. Bonitní modely. 10. Bankovní modely Bankrotní modely - predikce finanční tísně. Možnosti využití těchto modelů při finanční analýze v podmínkách České republiky. 11. Případová studie - I. Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu. 12. Případová studie - II. Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu. 13. Případová studie - III. Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • GRÜNWALD, R., TERMER, T., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování. Praha: VŠE, 1999.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001.
 • KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
 • KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. Praha: Polygon, 1998.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. Praha: Polygon, 1998.
 • LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9.
 • PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1386-1.
 • Růčková, P. Finanční analýza. Pro distanční formu studia.. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-024-5.
 • WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 2 Letní