Předmět: Daňová evidence podnikatele

« Zpět
Název předmětu Daňová evidence podnikatele
Kód předmětu FIU/BPDEP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KIRSCHNEROVÁ Pavlína, Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • JEDLIČKA Marcel, Ing.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Legislativní úprava daňové evidence 2. Vymezení fyzických osob, které mohou vést daňovou evidenci 3. Obsah a forma vedení daňové evidence 4. Daňová evidence příjmů a výdajů 5. Daňová evidence pohledávek a závazků 6. Daňová evidence dlouhodobého majetku 7. Daňová evidence najatého majetku 8. Daňová evidence zásob 9. Mzdová evidence 10. Ostatní daňové evidence 11. Příklad vedení daňové evidence podnikatele 12. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 13. Změny účetních soustav a jejich účetní a daňové dopady 1. Legislativní úprava daňové evidence - Zákon o účetnictví, vymezení účetní jednotky - Zákon o daních z příjmů a ostatní legislativní normy, které mají vztah k vedení daňové evidence podnikatele 2. Vymezení fyzických osob, které mohou vést daňovou evidenci - Fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku a fyzické osoby a nevedou účetnictví dobrovolně - Fyzické osoby, které jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity a splňují výši obratu do 25 mil. Kč 3. Obsah a forma vedení daňové evidence - Vymezení obchodního majetku a oceňování majetku a závazků v daňové evidenci - Daňové doklady, uzavírání daňové evidence na konci zdaňovacího období a její archivování 4. Daňová evidence příjmů a výdajů - Náplň daňové evidence příjmů a výdajů - Možnosti vedení daňové evidence 5. Daňová evidence pohledávek a závazků - Charakteristika pohledávek a závazků a jejich oceňování - Způsob vedení daňové evidence pohledávek a závazků 6. Daňová evidence dlouhodobého majetku - Charakteristika dlouhodobého majetku a jeho oceňování - Daňové odpisy dlouhodobého majetku, jeho vyřazování a evidence 7. Daňová evidence najatého majetku - Formy najatého majetku a možnosti zahrnutí leasingových splátek do daňových výdajů - Vedení evidence najatého majetku 8. Daňová evidence zásob - Charakteristika zásob a jejich oceňování - Evidence zásob v daňové evidence 9. Mzdová evidence - Mzda, odvody sociálního a zdravotních pojištění z mezd - Povinnosti podnikatele v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků a vedení evidence mezd 10. Ostatní daňové evidence - Evidence motorových vozidel využívaných v rámci podnikatelské činnosti a daňové výdaje s tím související - Evidence rezerv, evidence cenin, evidence cestovních náhrad, evidence drobného majetku a evidence nepeněžních příjmů a výdajů 11. Příklad vedení daňové evidence podnikatele - Zadání údajů pro zpracování konkrétního příkladu vedení daňové evidence - Zjištění stavu majetku a závazků ke konci zdaňovacího období 12. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - Zjištění základu daně z příjmů fyzických osob a jeho optimalizace - Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob 13. Změny účetních soustav a jejich účetní a daňové dopady - Přechod z daňové evidence na účetnictví - Přechod z účetnictví na daňovou evidenci

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 60 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • časopisy: Finanční zpravodaj, Daně a právo v praxi, Daňový a účetní poradce podnikatele, Daňový tip: newsletter aktualit daňového poradenství, Finanční daňový a účetní bulletin..
 • Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1.1.2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3800-0.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • JAKUBKA, J. Zákoník práce 2011 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3812-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J., VALICOVÁ, A. Daňová evidence podnikatele. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • JANOUŠKOVÁ, J., VALICOVÁ, A. Entrepreneur´s Tax Records for full-time students. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-745-5.
 • SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3802-4.
 • VALOUCH, P. Leasing v praxi - 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2923-7.
 • VYBÍHAL, V. Mzdové účetnictví 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3617-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází