Předmět: Daně a daňová politika

« Zpět
Název předmětu Daně a daňová politika
Kód předmětu FIU/BPDDP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • HALADA Marek, Ing.
 • POLÁČEK Erik, Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
 • ŠORFOVÁ Milena, Ing.
 • KIRSCHNEROVÁ Pavlína, Ing.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky teorie daní. Klasifikace daní a jejich geneze, základní pojmy v oblasti zdaňování 2. Soustava veřejných příjmů a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Daně a rozpočet v ČR, základní právní normy 3. Teorie daní z důchodů, osobní důchodová daň a zdanění příjmů fyzických osob v ČR, základ daně a jeho úprava 4. Postavení sociálního zabezpečení jakožto příjmu veřejného rozpočtu, veřejné zdravotní pojištění 5. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty 6. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob 7. Rodinné podnikání, varianty řešení a optimalizace daňového zatížení 8. Příjmy z pronájmů, příjmy z příležitostných činností a příjmy z kapitálového majetku, jejich charakteristika a praktická realizace 9. Zdanění příjmů právnických osob 10. Úprava základu daně a stanovení daně 11. Uznané daňové náklady ve vazbě na účetní náklady firmy 12. Uplatnění investičních výhod, darů a slev při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob 13. Koncepce reformy veřejných financí - vývojové trendy v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů 1. Charakteristika veřejného rozpočtu, úvěrové a neúvěrové příjmy. Redistribuční, alokační a stabilizační funkce daňových výnosů. Klasifikace daní. Vývoj daní a historie zdaňování. 2. Daňová politika jako součást fiskální politiky státu a její vliv na ekonomický a sociální rozvoj. Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení. Vývoj daní na území dnešní České republiky, teoretické vymezení daně a současná právní úprava v České republice. 3. Vymezení zdanitelného důchodu. Odpočitatelné položky. Slevy na dani.Efektivní daňová sazba. Imputovaný důchod. Progresivní forma zdaněni, klouzavá progrese a existence daňových pásem, lineární jednotná daň, rovná daň. 4. Systémy sociálního zabezpečení, důvod zařazení do daňových systémů států, výnos z těchto příspěvků. Systém zdravotního pojištění, jeho charakteristika a význam. Provázanost se zdaněním příjmů fyzických osob. Zavedení stropů sociálního pojistného. 5. Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na závislou činnost. Metodika výpočtu záloh, roční zúčtování záloh, daňové a pojistné režimy, explikace systému uplatňování nezdanitelných částí základu daně. 6. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob, příjmy z podnikání v zemědělství, ze živností (návaznost na živnostenský zákon), příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů apod., zásady uplatňování výdajů procentem. 7. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby, rodinné podnikání. Praktická aplikace legislativních ustanovení. 8. Příjmy z pronájmů, z příležitostných činností, z kapitálového majetku, charakteristika a praktická realizace, konkrétní aplikace odčitatelných položek u fyzických osob (sociální aspekt). 9. Vývoj zdanění firem v ČR. Mechanismus fungování daně, návaznost na obchodní zákoník. Obchodní společnosti jako forma podnikání. 10. Daň z příjmů právnických osob, odčitatelné položky, dary a slevy na dani, jejich charakteristika, význam a praktické využití. Odlišná pravidla zdanění fyzických a právnických osob. 11. Specifika daňových a nedaňových nákladových položek, opravné položky, daňové aspekty leasingových operací, odpisování aktiv apod. 12. Konkretizace uplatnění položek odčitatelných ze základu daně a slev na dani při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob (sociální aspekt). 13. Proces sbližování daňových systémů, charakteristika a význam, harmonizace přímých daní, harmonizace nepřímých daní a jejich vzájemná vazba.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 37 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • Taxation Trends in the European Union. 2013.
 • Vybrané články z odborných časopisů.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-698-4.
 • JANOUŠKOVÁ, J., Š. SOBOTOVIČOVÁ a I. KOŠTUŘÍKOVÁ. Daně a daňová politika ČR. Karviná: SU OPF., 2014. ISBN 978-80-7248-978-7.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Taxes and tax policy. Personal income tax.. Karviná: SU OPF v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-765-3.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů.. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (14) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Podnikání (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví (16) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (12) Sociální vědy 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (16) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (13) Sociální vědy 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Sociální management (16) Sociální vědy 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu (15) Ekonomie 2 Letní