Předmět: Bankovnictví

« Zpět
Název předmětu Bankovnictví
Kód předmětu FIU/BPBAN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KLEPKOVÁ VODOVÁ Pavla, doc. Ing. Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Banky ve struktuře finančních institucí a jejich organizační struktura 2. Management aktiv bank 3. Úvěrové obchody bank 4. Produkty bank pro financování bydlení 5. Úvěrové analýzy 6. Management pasiv bank 7. Regulace a dohled nad bankovním sektorem 8. Nelegální bankovní praktiky 9. Praní špinavých peněz a korupce v bankovnictví 10. Hospodaření bank 11. Finanční analýza bank 12. Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci 13. Islámské bankovnictví 1. Banky ve struktuře finančních institucí a jejich organizační struktura Místo a úloha bankovního sektoru ve finančním systému. Stav bankovnictví v České republice. Řízení bank a jejich organizační struktura. Organizace podle produktů a podle zákazníků. Centralizace versus decentralizace. Řídící orgány banky. 2. Management aktiv bank Klasifikace aktiv bank. Primární a sekundární aktiva. Úvěry a investice. Klasifikace úvěrů, úvěry krátkodobé a dlouhodobé, zajištěné a nezajištěné. Portfolio úvěrů bank. Hotovost a cenné papíry. Management aktiv bank. 3. Úvěrové obchody bank Právní úprava úvěrových obchodů. Úvěrový vztah mezi bankou a klientem. Členění úvěrů podle různých hledisek. Charakteristika základních druhů úvěrů. Význam, zásady a formy zajištění úvěrů. 4. Produkty bank k financování bydlení Možnosti řešení bytové situace. Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Hypoteční úvěr, americká hypotéka, variabilní hypotéka. Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Výhody a nevýhody produktů, kombinace produktů. 5. Úvěrové analýzy Analýza právních poměrů klienta. Analýza bonity fyzické osoby - občana. Analýza bonity podniku. Typologie úvěrových registrů podle Světové banky, úvěrové registry využívané v České republice. Analýza podnikatelského záměru. Analýza zajištění. 6. Management pasiv bank Depozita krátkodobá a dlouhodobá, mezibankovní depozita, depozitní certifikáty. Náklady na depozita. Zajištění depozit. Kapitál banky, funkce a zdroje kapitálu, regulativní opatření k určení kapitálové přiměřenosti. Nedepozitní závazky banky. Management pasiv bank. 7. Regulace a dohled nad bankovním sektorem Cíle bankovní regulace. Proč regulovat bankovní sektor. Nástroje bankovní regulace a dohledu. Instituce bankovního dohledu. Regulátor a jeho nezávislost. Základní varianty institucionálního uspořádání regulace a dohledu. Věřitel poslední instance. Bankovní regulace a dohled v České republice. 8. Nelegální bankovní praktiky Příčiny nelegálních bankovních praktik. Charakteristika a klasifikace nelegálních bankovních praktik. Zpronevěry, bankovní loupeže a krádeže. Insider trading. Insider informace, insider osoby. Důsledky insider trading. 9. Praní špinavých peněz a korupce v bankovnictví Vymezení špinavých peněz. Postup při praní špinavých peněz. Legislativa zamezující legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nejrozšířenější oblasti korupce v bankovnictví. Možnosti odstranění korupce v bankovnictví. Měření korupce. 10. Hospodaření bank Management banky. Komerční a investiční banky. Základní položky aktiv a pasiv bank, hodnocení likvidity, solventnosti a rentability bank. Likvidita versus ziskovost. Výnosy a náklady banky. 11. Finanční analýza bank Specifika finanční analýzy bank. Informační zdroje pro finanční analýzu bank. Poměrové ukazatele kvality aktiv, kapitálové přiměřenosti, rentability, likvidity a produktivity. Interpretace hodnot ukazatelů. 12. Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci Charakteristika investičního bankovnictví. Riziko, cena, příjmy a lhůty splatnosti investic. Investice do cenných papírů, nemovitostí, drahých kovů, investiční politika bank. Formy bankovnictví mimo bilanci. 13. Islámské bankovnictví Základní principy islámského bankovnictví ve srovnání s principy tradičního bankovnictví. Charakteristika základních produktů islámského bankovnictví. Islámské banky v Evropě.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 95 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky.
 • Časopisecké články z: Banker, Bankovnictví, Economist, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů..
 • DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
 • FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9.
 • HORVÁTHOVÁ, E. a kol. Operácie komerčných bánk. Bratislava: Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1843-3.
 • KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-381-7.
 • KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed.. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0.
 • MASCIANDARO, D. Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe. New Architectures in the Supervision of Financial Markets.. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar,, 2005. ISBN 1 84376 789 9.
 • MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Basic principles of banking. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4.
 • PAVELKA, F., OPLTOVÁ, R. Jak správně na hypotéky. Praha: Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • ROSE, PS. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-112122-6.
 • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5.
 • SCHOON, N. Islamic Banking and Finance. Spirasmus Press, Londýn, 2010. ISBN 978-1904905-11-0.
 • VODOVÁ, P. Bankovnictví. Karviná: SU OPF, 2013.
 • VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Letní