Předmět: Audit

« Zpět
Název předmětu Audit
Kód předmětu FIU/BPAUD
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
Obsah předmětu
1. Vývoj auditorství v České republice ve vazbě na vývoj účetnictví v ČR a harmonizaci účetnictví 2. Auditor - jeho profese, postavení, požadavky na kvalifikaci 3. Profil osobnosti auditora, postavení 4. Komora auditorů ČR(samosprávní profesní organizace), IIA - Institut interních auditorů. 5. Vnitřní kontrolní systém, jeho charakteristika, složky, účel, účinnost, testování a typy vnitřních kontrol 6. Interní audit, vývoj úlohy IA, koncepce, funkční náplň a IA jako nástroj řízení 7. Profesní standardy a profesní zodpovědnost, cíle auditu, obecné principy, rozsah 8. Získání přiměřené jistoty, odpovědnost za účetní závěrku 9. Profesní standardy - auditorské směrnice KA ČR 10. Profesní standardy - Mezinárodní auditorské standardy 11. Spis auditora 12. Auditorská zpráva 13. Případové studie 1. Vývoj auditorství v České republice Stav před rokem 1989, vývoj po roce 1989, vazba účetnictví a auditu, podmínky činnosti auditorů v ČR. Zákon o auditorech. Předpoklady výkonu činnosti auditora. Auditorská zkouška. Práva a povinnosti auditorů a auditorských společností. Vývoj účetnictví v ČR, harmonizace v rámci EU, Mezinárodní účetní standardy. 2. Auditor - jeho profese, postavení, požadavky na kvalifikaci Profese auditora, postavení, pravomoci a odpovědnost, požadavky na kvalifikaci auditora. 3. Profil osobnosti auditora Etický kodex, zachování etických pravidel, objektivita, odborná kvalifikace a její udržování, dodržování práva a auditorských směrnic, mlčenlivost, nezávislost, omezení v dalších činnostech , trestní odpovědnost. 4. Komora auditorů ČR (samosprávní profesní organizace) Funkce a orgány Komory auditorů. Přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR. 5. Vnitřní kontrolní systém. Rozdělení, charakteristika, složky a účel. Typy vnitřních kontrol s poukázáním na jejich rozlišení a význam pro auditora. Účinnost VKS, řízení rizik, testování. 6. Interní audit. Vývoj úlohy IA. Nezávislý audit v podniku. Koncepce, obsah, podmínky. Institut interních auditorů, vznik, sídlo, základní dokumenty, etický kodex, Český institut interních auditorů. 7. Profesní standardy, profesní zodpovědnost auditora. Cíle auditu a jeho obecné principy, rozsah auditu. 8. Získání přiměřené jistoty a odpovědnost za účetní závěrku. Existence a vliv možných omezení úsudku auditora, testy, ovlivnění výroku auditora. Jednoznačné definování odpovědnosti auditora a účetní jednotky ve vztahu k účetní závěrce. 9. Profesní standardy - Směrnice KA ČR. Auditorské směrnice a jejich komentáře vydané Komorou auditorů ČR, práce se směrnicemi a jejich využití v praxi. Podrobný text a komentáře. 10. Profesní standardy - Mezinárodní auditorské standardy ISA 120 - 800, IAPS 1000-1014, ISRE 2400, ISAE 3000, 3400, ISRS 4400, 4410 Auditorské standardy pro různé typy auditů, mezinárodní auditorské standardy, využití v praxi. Podrobný text a komentáře. 11. Spis auditora Obsah a forma spisu, požadavky na spis, vedení stálé a běžné složky auditorského spisu, archivace spisu, jeho vlastnictví, oprávnění nahlížení do spisu. 12. Auditorská zpráva Náležitosti a sestavení auditorské zprávy, pracovní materiály auditora (účetní výkazy), jejich účel a obsah. Závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem. Typy výroků auditora (výrok bez výhrad, výrok s výhradou, záporný výrok a odmítnutí výroku). Komunikace auditora s účetní jednotkou. Zpráva auditora, její použití a význam. 13. Případové studie Praktická realizace auditu v podmínkách obchodní společnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR.
 • Auditorský zkušební řád KAČR.
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor..
 • ÚZ Účetnictví - aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. Ostrava: Sagit.
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-805-3.
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0836-8.
 • EILIFSEN, A, MESSIER, J. R. GLOVER, S. M. Auditing and assurance services. International edition.. New York: McGraw Hill Companies, 2006. ISBN 13-97800-77104-17.
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J. J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, University of Winconsin, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526.
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • KRÁLÍČEK, V. Auditing. Praha: VŠE, 1997. ISBN 8-7079-812-2.
 • RAFFEGEAU, J. A KOL. Finanční audit. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-02-5.
 • RICCHIUTE, D. N. Audit. Praha: Victoria Publishig, 1994. ISBN 80-85605-86-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Letní