Předmět: Aplikace daňového práva

« Zpět
Název předmětu Aplikace daňového práva
Kód předmětu FIU/BPADP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Daňové prostředí a finanční rozhodování podnikatelských subjektů, daň z příjmů právnických a fyzických osob 2. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob 3. Praktická aplikace zdanění právnických osob 4. Specifika zdanění právnických osob 5. Dlouhodobý majetek a daňové ošetření aktiv 6. Daňové rezervy 7. Investiční pobídky státu 8. Daň stanovená paušální částkou 9. Aplikace zdanění fyzických osob 10. Rodinné podnikání 11. Sociální pojistné 12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty 13. Specifika zdanění studentů. 1. Právnická a fyzická osoba z pohledu legislativních norem. 2. Daňový režim fyzických a právnických osob ve vazbě na podvojné účetnictví a daňovou evidenci. Rozdílný pohled na náklady a výnosy a cash princip. 3. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob. Návaznost na obchodní zákoník a živnostenský zákon. Volba formy podnikaní v souvislosti s daňovou optimalizací. 4. Vybrané specifické problémy daně z příjmů právnických osob, výsledek hospodaření a základ daně, účetní náklady a výnosy, zdanitelné výdaje a příjmy. Stanovení zálohových plateb. Komplexní příklad. 5. Dlouhodobý majetek, odepisování majetku, daňový a účetní pohled, finanční a operativní leasing. Cíle reformních kroků v této oblasti. 6. Determinace rezerv a jejich legislativní ošetření. Daňové rezervy, účetní rezervy, vymezení základních pojmů, význam rezerv z účetního a daňového pohledu. 7. Investiční pobídky státu. Zákon o investičních pobídkách státu, jeho význam v souvislosti s podporou podnikání. Uplatnění investičních výhod při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob. 8. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob, možnost paušálního zdanění dle zákona o daních z příjmů. 9. Zdanění fyzických osob. Zpracování komplexního příkladu, uplatnění daňové optimalizace, stanovení základu daně, jeho úprava o nezdanitelné části daně, odčitatelné položky. Výpočet daňové povinnosti a uplatnění slev na dani. Stanovení zálohových plateb na příští zdaňovací období. 10. Rodinné podnikání, varianty řešení a optimalizace daňového zatížení. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. Praktická aplikace. 11. Postavení sociálního zabezpečení jakožto příjmu veřejného rozpočtu, veřejné zdravotní pojištění. Reformní kroky v odvodových povinnostech fyzických osob včetně zaměstnavatelů. 12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty. Praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, vedlejší pracovní poměr, hlavní pracovní poměr a výpočet daně. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Ocenění nepeněžního příjmu. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.) 13. Specifika zdanění studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • -. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • BRYCHTA, I. a kol. Daň z příjmů 2010. Praha: Meritum. Walters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-528-1.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva-cvičebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-679-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-683-0.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů.. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 3 Zimní