Course: Non-profit Organizations Accounting

« Back
Course title Non-profit Organizations Accounting
Course code FIU/BKUNO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 93 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • Časopis: Finanční zpravodaj.
 • Časopis: Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb..
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisům, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • JANČAROVÁ, V., POLOK, V. Účetnictví nevýdělečných organizcí. OPF Karviná, 2011. ISBN v tiskz.
 • KRBEČKOVÁ, M. PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví k 1.1.2010. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-591-7.
 • MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, K., TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636648.
 • MERITUM. Nevýdělečné organizace. Praha , 2011. ISBN 9788073576257.
 • NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0851-6.
 • OTRUSINOVÁ, M. ŠTEKER, K. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-342-4.
 • PETRLÍKOVÁ, B. Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-568-0.
 • STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. Praha: TDC Junák, 2014. ISBN 978-80-7501-063-6.
 • STUCHLÍKOVÁ, H., KOMRSKOVÁ, S.. Zdaňování neziskových organizací. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636587.
 • SVOBODOVÁ, J. Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky - organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 2011. Olomouc: ANAG, 2011.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví nevýdělečných organizací. Karviná: SLU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-979-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví územních samosprávných celků. Karviná: SLU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-813-1.
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. Ostrava: VŠB TU, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6.
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Ostrava: VŠB TU, 2003. ISBN 80-248-0483-2.


Study plans that include the course