Course: Financial Accounting II

« Back
Course title Financial Accounting II
Course code FIU/BKFUB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 35 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů..
 • BLECHOVÁ, B. Finanční účetnictví II. Studijní opora.. Karviná SU OPF, 2016.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7263-994-6.
 • SLÁDKOVÁ, E., STROUHAL, J. Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Institut Certifikace Účetních, a.s.. PRAHA, 2016. ISBN 978-80-8798-508-3.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.


Study plans that include the course