Course: Financial Accounting I

« Back
Course title Financial Accounting I
Course code FIU/BKFUA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 45 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BARTECZKOVÁ, I. Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-191-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2011 . Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-904256-2-0.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.


Study plans that include the course