Course: Analysis for Economists

« Back
Course title Analysis for Economists
Course code EVS/BKAPE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TULEJA Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 104 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • HINDLS, R. ET AL. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • HRONOVÁ, S. ET AL. Národní účetnictví: nástroj popisu globální ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-153-6.
 • HRONOVÁ, S., HINDLS, R., FISCHER, J. Příklady z národního účetnictví. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1024-3.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., ŽĎÁREK, V. Makroekonomická analýza. Praha: VŠEM, 2007. ISBN 978-80-86730-05-9.
 • ROSSER, J. B., JR., ROSSER, M. V. Comparative Economics in a Transforming World Economy. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2004. ISBN 978-0-262-18234-8.
 • SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.
 • SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: LINDE, 2002. ISBN 80-86131-32-7.
 • TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1801-6.
 • TULEJA, P. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-182-7.
 • TULEJA, P. Makroekonomický model České republiky. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-256-3.
 • UHROVÁ, N. Průvodce kurzem Komparace hospodářských politik. Ostrava: VŠB-TU, 2008. ISBN 978-80-248-1896-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina European Integration (14) Economy 3 Summer