Course: Department of Technical Support in the Hotel

« Back
Course title Department of Technical Support in the Hotel
Course code CVA/PTUH
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KAJZAR Patrik, Ing. Ph.D.
 • VÁCLAVÍNKOVÁ Klára, Mgr.
 • KOSTKOVÁ Miroslava, Ing. Ph.D.
Course content
1. Services of Technical Department accommodation 2. Construction and renovation of hotels and catering operations 3. Operational, technical evidence of technical department 4. Technical fire protection and security to ensure accommodation 5. communication technology 6. Facilities of accommodation facilities according to the classification 7. Architecture and design rooms and hotel operations 8. Technological and technical equipment production centers 9. Technological and technical equipment sales centers 10. Storage facilities and equipment 11. Technological and technical facilities of spa operations 12. Technical and technological equipment of auxiliary operations and supplementary services 13. Maintenance accommodation

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture with a video analysis, unspecified, Seminar classes, Students' self-study
Recommended literature
 • Vyhláška MMR č. 137/98 Sb., platná pro ubytovací zařízení nově stavěná, kolaudovaná a rekolaudovaná po 1. červenci 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, ze dne 9. června 1998.
 • Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
 • Zákon č. 203/1994 Sb. o požární ochraně..
 • Zákon č. 17/1992 Sb.o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb..
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 100/2001 Sb..
 • CÓN, F. Zařízení provozoven v kostce. Praha: Ratio, 1999.
 • ČERNÝ, J., KRUPIČKA,J. Moderní hotel. Úvaly: Ratio, 1998. ISBN 80-86351-07-6.
 • Jiří Černý. Moderní kuchyně ve společném stravování. Praha Úvaly Ratio, 2006. ISBN 80-86351-06-8.
 • ŠTĚTINA,V., LAMBOJOVÁ, M. Podnikatelský záměr na rozvoj cestovního ruchu v regionech a ekologické zásady výstavby a provozu hotelů a dalších ubytovacích a stravovacích zařízení. Praha: NFHR ČR, 1999.
 • VESELÝ, P. Projektování hotelového provozu. VŠH: Praha, 2008. ISBN 80-86578-23-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 3 Winter