Course: Tourism animation

« Back
Course title Tourism animation
Course code CVA/PACR
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KAJZAR Patrik, Ing. Ph.D.
 • HELEŠIC Jiří, PaedDr. Ph.D.
 • PELLEŠOVÁ Pavlína, doc. Ing. Ph.D.
Course content
1.The concept of animation. The content and scope of animation in tourism. 2. Participants in tourism. Psychological aspects. 3. Organizing and managing animation. Legal aspects. 4. Personality of tourist guide. 5. Preparation tourist guide for a tour (stay). 6. The basic responsibilities guide during the tour. 7. The basic responsibilities guide after the tour. 8.Conditions for implementation of physical activity programs, including legislation. 9.Typology of physical activity. 10. Animation of life in the municipality and in the region. 11. Organization of sports activities. 12. Examples realized animation. 13. Examples of animation programs.

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture with a video analysis, unspecified, Laboratory work, Internship, Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study
Recommended literature
 • DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
 • ĎURÍČEK, M., ČERŇÁK, R., OBODYŇSKÝ, K. Riadanie animacie v turisme. Prešov:ATA-Akademické nakladatelství.
 • EGER, L. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • HÁLKOVÁ, J. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební texty. Praha, 2001.
 • HODAŇ, B. Volný čas a jeho současné problémy. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia v Olomouci, 2002.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc, 2001. ISBN 80-85783-29-0.
 • ORIEŠKA, J. Animácia - nová služba na trhu cestovného ruchu Slovenska. In: Cestovný ruch na prelome tisícročí. Banská Bystrica: Dom techniky ZSVTS, 1995.
 • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999.
 • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu. B. Bystrica: fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001. ISBN 80-8055-232-0.
 • PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-569-5.
 • RUE, J. Vybrané kapitoly z cestovního ruchu II.. VOŠ Jihlava, 2004.
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy.. Praha: ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-72-4.
 • TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1296-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 3 Winter