Course: Economy of Enterprise B

» List of faculties » OPF » PEM
Course title Economy of Enterprise B
Course code PEM/KEPB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • STELMACH Karel, Ing. Ph.D.
 • LEDNICKÝ Václav, CSc.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration
Recommended literature
 • Obchodní zákoník.
 • Zákon č. 586/92Sb.o dani z příjmů v aktuálním znění.
 • Zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o živnostenském podnikání.
 • ARGENTI, J. Practical Corporate Planning. London: UNWIN, 1989. ISBN Bez ISBN.
 • BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-232-8.
 • DVOŘÁK, I., PROCHÁZKA, P. Rizikový a rozvojový kapitál. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-74-3.
 • DVOŘÁK, J. A KOL. Management inovací. Praha : VŠMIE, 2006. ISBN 80-86847-18-7.
 • FOTR, J. Podnikatelský plán. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-812-1.
 • HUSSEY, D.E. Introducing Corporate Planning. Oxford: Pergamon Press, 1991. ISBN 00-8041-043-X.
 • JOHNSON, G., SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-220-3.
 • KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H.BECK, 2001. ISBN 80-7179-471-6.
 • KISLINGEROVÁ, S., NOVÝ, I. A KOL. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-847-9.
 • KLEIN, B. Společné podniky se zahraniční majetkovou účastí. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-93-4.
 • KUSÁK, M. Fúze a akvizice jako nástroj růstu a restrukturalizace podniku. Praha: VŠE, 2002. ISBN Bez ISBN.
 • STANĚK, V. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0456-0.
 • SYNEK, M. A KOL. Podniková ekonomika,4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 80-7179-892-4.
 • SYNEK, M., KUBÁLKOVÁ, M. A KOL. Manažerské výpočty. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0240-2.
 • TRUNEČEK, J. Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-083-0.
 • VLČEK, R. Hodnota pro zákazníka. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-068-6.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management - teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8.
 • WAGNEROVÁ, E. A KOL. Ekonomika a řízení podniku. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-155-X.
 • WAGNEROVÁ, E. A KOL. Ekonomika podniku. Distanční studijní opora. Karviná : SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-295-5.
 • WAGNEROVÁ, E. A KOL. Případové studie z managementu a ekonomiky podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-273-4.
 • WAGNEROVÁ, E., MARKOVÁ,V. A KOL. Vývoj malých a středních podniků v ČR a na Slovensku. Vědecká monografie. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-216-5.
 • WÖHE, G. Einfúhrung in die allgemeine Betriebswirtschatslehre. München, 1990. ISBN 3800617285.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (07) Economy 1 Winter