Course: Enterprise Theory

» List of faculties » OPF » PEM
Course title Enterprise Theory
Course code PEM/ENOP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • STELMACH Karel, Ing. Ph.D.
 • ŠEBESTOVÁ Jarmila, doc. Ing. Ph.D.
 • ADÁMEK Pavel, Ing. Ph.D.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, One-to-One tutorial, Skills demonstration
Recommended literature
 • Obchodní zákoník v aktuálním znění.
 • Zákon o dani z příjmů v aktuálním znění.
 • Zákon o živnostenském podnikání v aktuálním znění.
 • BENNET, R. Small Business Survival. London: Sales Departnem, Pitman Publishing, 1999. ISBN 0-273-03624-6.
 • FOTR, J. Podnikatelský plán. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-812-1.
 • GOZORA,V. Podnikový manažment. Nitra: SPU, 1996. ISBN 80-7137-341-9.
 • HUDEC, M. Organizácia a riadenie malých a stredných podnikov. Banská Bystrica: R.T.G. PRESS, 1999. ISBN 80-967779-4-7.
 • KOUBEK.J. Personální práce v malých podnicích, 2. vydání. Praha, 2003. ISBN 80-247-0602-4.
 • MUGLER, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků I.. Plzeň: ZU, 2001. ISBN 80-7082-729-7.
 • OGEROVÁ, B. FIBÍROVÁ, J. Řízení nákladů. Praha: Typography, 1998. ISBN 80-86009-24-6.
 • PELIKÁN, V. Likvidace podniku. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-927-6.
 • SYNEK, M. A KOL. Podniková ekonomika,4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 80-7179-892-4.
 • SYNEK, M., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty, 1. vyd.. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0240-2.
 • WAGNEROVÁ, E. A KOL. Případové studie z managementu a ekonomiky podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-273-4.
 • WAGNEROVÁ, E. Ekonomika a řízení podniku. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-155-X.
 • WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-243-2.
 • WÖHE,G. Einfűhrung in die allgemeine Betriebswirtschatslehre. München, 1990. ISBN 3800617285.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (07) Economy 1 Winter