Předmět: Matematická ekonomie

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematická ekonomie
Kód předmětu MU/BME3
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Matematická ekonomie: - Matematické modelování - pojem, obsah a metody. - Veličiny celkové, průměrné, mezní, elasticita funkce. - Diskrétní dynamické modely (nespojité změny v čase), pavučinový model. - Spojité dynamické modely. - Funkce užitečnosti, její matematické vyjádření a grafické znázornění. - Funkce produkční, spotřební, úsporová, investiční a jejich matematické vyjádření a grafické znázornění, akumulace kapitálu. - Nákladová, výnosová a zisková funkce, jejich matematické vyjádření a grafické znázornění. - Multiplikátor, akcelerátor. - Matematický výklad důchodové analýzy, modely rovnovážné úrovně. - Model IS - LM.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. C. Chiang. Fundamental Methods of Mathematical Economy. McGraw Hill, 1982.
  • D. Bauerová, L. Hrbác. Matematické ekonomie II. VŠB Ostrava, 1995.
  • D. Bauerová, L. Hrbáč. Matematická ekonomie I. VŠB Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-293-5.
  • K. Zimmermann. Úvod do matematické ekenomie. Karolinum Praha, 2002. ISBN 80-246-0464-7.
  • R. G. D. Allen. Matematická ekonomie. Academia Praha, 1971.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr