Předmět: Matematické metody v ekonomice a řízení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematické metody v ekonomice a řízení
Kód předmětu MU/BKR1
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Matematické metody v ekonomice a řízení: - Makro- a mikroekonomika. Charakteristika ekonomických subjektů, statky, trh, konkurence, výrobní factory, rovnováha, selhání trhu, mikroekonomická úloha státu. - Základní makroekonomické kategorie (HDP, měnová stabilita, míra inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, hospodářský růst) a jejich vazby, cyklický vývoj ekonomiky, makroekonomická úloha státu. - Veřejné finance, státní rozpočet a fiskální politika, platební bilance, monetární politika, vnější hospodářská politika. - Základní problémy lineárního programování. Formulace základní úlohy lineárního programování, přípustné a optimální řešení. - Simplexový algoritmus. Dualita. - Algoritmy pro řešení dopravní úlohy. Maďarská metoda. - Síťová analýza složitých procesů, sestavení sítě metodou CPM a výpočet kritické cesty. - Systém PERT a jeho algoritmus. - Základy teorie her a strategického rozhodování. - Modely strukturní analýzy. Leontjevův model meziodvětvových vztahů. - Modely zásob - Wilsonovy modely I. - III. typu, základy logistiky a její využití v praxi. - Základy teorie front a hromadné obsluhy. Kendallova klasifikace, typy modelů hromadné obsluhy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • B. Hořejší a kol. Mikroekonomie. Management Press, Praha, 2008.
  • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • I. Gross. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003.
  • J. Jablonský. Operační výzkum. Professional Publishing, Praha, 2007.
  • J. Soukup a kol. Makroekonomie. Management Press, Praha, 2009.
  • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed.. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9.
  • P. Fiala. Řízení projektů. Oeconomica, Praha, 2002.
  • R. Holman. Makroekonomie. C. H. Beck, Praha, 2007.
  • Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr