Předmět: Ekonometrie

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Ekonometrie
Kód předmětu MU/24015
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SEĎA Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia ekonometrie. 2. Lineární regresní model. 3. Funkční formy regresních modelů. 4. Statistická verifikace. 5. Autokorelace. 6. Heteroskedasticita. 7. Multikolinearita. 8. Specifikace modelu. 9. Technika umělých proměnných. 10. Ekonometrické postupy v prognózování. 11. Modely časových řad.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. GRADA Publishing, 1999. Praha, Grada, 1999. ISBN 80-7169-539- 4.
  • ARTL, J., ARTLOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0330-0.
  • BROOKS, Ch. Introductory econometrics for finance . Cambridge, 2002. ISBN 0521-79018-2.
  • GUJARATI, D. N. Basic Econometrics,4. Ed.,. Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4.
  • HEIJ, Ch. et al. Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford, 2004. ISBN 0-19-926801-0.
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I., II.. Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-102-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 1 Zimní