Předmět: Metoda konečných prvků

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Metoda konečných prvků
Kód předmětu MU/24004
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • STOLÍN Oldřich, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Popis metody konečných prvků. Základní princip metody konečných prvků a její použití v jednorozměrné úloze. Metoda konečných prvků pro dvourozměrnou úlohu. Aplikace metody konečných prvků při numerické řešení okrajových úloh vznikajících při matematickém modelování fyzikálních procesů, např. úloh vedení tepla, pružnosti, konvekce-difuze a podobně.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. Ženíšek. Matematické základy metody konečných prvků. VUT Brno, 1999.
  • C. Johnson. Numerical solution of partial differential equations by teh finite element method. Cambridge, University Press.
  • L. Čermák. Algoritmy metody konečných prvků. PC-DIR Real, Brno, 2000.
  • P. G. Ciarlet. The finite element method. North Holladn, Amsterdam, 1978, 1978.
  • R. Blaheta. Matematické modelování a metoda konečných prvků. VŠB-TU Ostrava, 2012.
  • S. Míka, P. Přikryl a M. Brander. Numerické metody řešení okrajových úloh pro diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2006. ISBN 80-86843-13-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 2 Zimní