Předmět: Legislativa krizového řízení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Legislativa krizového řízení
Kód předmětu MU/14442
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
 • KRATOCHVÍLOVÁ Danuše, Ing.
Obsah předmětu
1. Legislativní procesy a jejich uplatňování v systému krizového řízení. 2. Mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právní normy kodifikující zásady vedení ozbrojených operací. 3. Právní prostředí řešení krizových situací v EU a nástroje na řešení krizí. 4. Základní právní normy upravující působnost orgánů státní správy na úseku obrany. 5. Právní předpisy na úseku ochrany osob, majetku a životního prostředí, civilní ochrana obyvatelstva a příslušné mezinárodní smlouvy. 6. Právní normy upravující vnitřní bezpečnost a pořádek v státu, činnost ozbrojených bezpečnostních sborů. Policajní sbor při řešení krizových situací. 7. Právní normy regulující zdravotnickou a veterinární péči v mimořádných situacích. 8. Právní normy na ochranu utajovaných skutečností v oblasti státní správy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
 • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (Text with EEA relevance) [Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Text s významem pro EHP)].
 • Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám.
 • Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (COM (2005) 576 final) [Zelená kniha o evropském programu ochrany kritické infrastruktury (KOM (2005) 576 v konečném znění)].
 • Právní normy na úseku krizového řízení, plánování a ochrany obyvatelstva.
 • Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. Prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie.
 • Ženevské úmluvy.
 • Kolektiv autorů. Ochrana kritické infrastruktury. vydala: Česká asociace bezpečnostních manažerů, vytiskla: tiskárna AMOS repro, spol. s. r. o., Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3.
 • Kratochvílová, D., D. Kratochvílová, ml. a L. Folwarczny. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2013.
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml. a D. Kratochvílová. Krizové plánování. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7.
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml., D. Kratochvílová. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Letní