Předmět: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Kód předmětu MU/14430
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • PETRLOVÁ Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Aplikace matematických metod v krizovém řízení. a) Matematická statistika. b) Nejspolehlivější cesta v grafu. c) Teorie hromadné obsluhy. d) Lineární programování. e) Vícekriteriální rozhodování. 2. Aplikace manažerských metod v krizovém řízení. a) Rozhodovací stromy. b) Myšlenková mapa. c) Vývojový diagram. d) Rozhodovací tabulky. e) Brainstorming. f) Metoda KARS. 3. Řešené příklady. 4. Neřešené příklady.

Studijní aktivity a metody výuky
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Individuální konzultace, Laboratorní praktika, Studijní praxe, Moderní metody s ICT - myšlenkové mapy, eLearningový kurz, počítačové zpracování datových souborů
Doporučená literatura
  • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • J. Dudorkin. Operační výzkum. ČVUT, Praha, 1991.
  • J. Ramík a kol. Operační analýza. OPF SU, Karviná, 2004.
  • M. Maňas a kol. Matematické metody v ekonomice. Praha, 1991.
  • Pavlíček, F. Krizové stavy a doprava. Praha, 2001.
  • Šenovský, P. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 3 Zimní