Předmět: Podniková ekonomika II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Podniková ekonomika II
Kód předmětu MU/11170
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • MELECKÝ Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Výsledek činnosti podniku. Kategorie zisku. Bod zvratu. Limit ceny, variabilních a fixních nákladů. Citlivostní analýza. Výroba, plánování výroby, výrobní kapacita, produktivita. Investiční činnost v podniku: - druhy investic, - financování investic, - efektivnost investic, - metody hodnocení investic, - ukazatel výnosnosti investice, - metoda doby splacení, - metoda čisté současné hodnoty, - metoda vnitřního výnosového procenta, - hodnocení investice pomocí ukazatele EVA. Zadání seminární práce pro týmy studentů, prezentace výsledků jednotlivými týmy a kolektivní diskuse výsledků seminárních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • E. Grublová a kol. Podniková ekonomika. Repronis, Ostrava, 2004. ISBN 80-86122-75-1.
  • J. Fotr, I. Souček. . Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Grada, Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
  • J. Fotr, I. Souček. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Grada, Praha, 2009. ISBN 80-247-0939-2.
  • M. Synek, E. Kislingerová. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd.. C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • T. Petřík. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 2. vyd.. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-336-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 2 Zimní