Předmět: Algebra II-cvičení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Algebra II-cvičení
Kód předmětu MU/01906
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • ROTH Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Vektorové prostory, vektorové podprostory 2. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární izomorfismus, matice lineárního zobrazení) 3. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin. operátoru, první a druhý rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v Jordanově tvaru) 4. Skalární součin (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální doplněk, norma indukovaná skalárním součinem) 5. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestrův zákon setrvačnosti) 6. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorových prostorech, symetrické a antisymetrické tenzory, vnější součin)

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • J. Musilová, D. Krupka. Lineární a multilineární algebra. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno, 1989.
  • J. T. Moore. Elements of Linear Algebra and Matrix Theory. McGraw Hill, New York, 1968.
  • M. Marvan. Algebra II. MÚ SU,, Opava, 1999.
  • M. Marvan. Algebra I. MÚ SU, Opava, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 1 Letní